Recenze

Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I.

Jana Kašpárková

HOLOUŠOVÁ, D. aj. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I. Olomouc: PdF UP, 2001. ISBN 80-7198-498-1.

Publikace “Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I” (doplňkového pedagogického studia mistrů odborné výchovy) vznikla v rámci řešení projektu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů v roce 2000 a byla rozdělena do dvou dílů.

V Souboru učebních textů pro posluchače DPS MOV I najdete kapitoly s převážně pedagogickou tématikou v následujícím pořadí autorů:

Doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. – Vývoj učňovského školství v českých zemích

Doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. – Pedagogika pro MOV

PhDr. Světla Klapilová, CSc., PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. – Didaktika pro MOV

Ing. Vladimír Hajda – Didaktika odborného výcviku a odborného předmětu

Doc. PhDr. Otto Obst, CSc., Mgr. Michaela Prášilová, Ph.D. – Školní management pro MOV

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. – Kultura mluveného projevu

PhDr. et PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. – Pedagogická praxe

Díl Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV II obsahuje kapitoly z biologie člověka, psychologie a speciální pedagogiky.

Vraťme se nyní k prvnímu dílu studijního materiálu. Všechny uvedené části jsou zpracovány didakticky a snaží se o aktivní zapojení studenta do studia textu. Pro dobrou orientaci v materiálu slouží přibližně stejné grafické zpracování i vnitřní logické členění celé učebnice. V úvodu jednotlivých kapitol studijního textu jsou stanoveny výukové cíle pro studenta, které charakterizují jeho výstupní vědomosti, dovednosti či schopnosti. Každá kapitola je vnitřně členěna do podkapitol, graficky jsou zvýrazněny nadpisy, podnadpisy, definice, pojmy nebo důležité části textu. V pravém okraji každé stránky jsou marginálie, které usnadňují orientaci v textu, zejména při opakování, ale i při samotném studiu.

Celý studijní text je proložen kontrolními otázkami, cvičeními, vhodnými příklady
a úkoly k zamyšlení. Takový styl učebnice vede studenty k procvičování, opakování, k používání získaných poznatků ve vlastní praxi a ke konfrontaci dosažených výsledků
se závěry v textu. V neposlední řadě může být tento studijní materiál dobrou motivací k dalšímu studiu i vzdělávání studentů.

V rámci každé kapitoly jsou na závěr uvedeny části “Průvodce studiem”, které jednak ulehčují studentům vstup do méně známé problematiky a také korigují jejich myšlenkové pochody směrem, který je správný a žádoucí.

Závěrem kapitoly nechybí seznam pojmů k zapamatování, výstižné shrnutí každé stati i odkazy na další studijní literaturu.

Snad jediné, co postrádám a pokládám za vhodné, je klíč k některým zadávaným
a obtížněji řešitelným úkolům.

Studijní materiál “Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I” pokrývá svým obsahem všechny disciplíny všeobecného základu. Může tudíž posloužit nejen studentům tohoto oboru, ale doporučila bych ji i některým dalším studujícím v kombinovaném studiu
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Mgr. Jana Kašpárková

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Doktorský studijní program – obor pedagogika

E-mail: kasparkova.jana@post.cz