Recenze

Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání.

Jana Kašpárková

BŮŽEK, A.; MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání. Dotisk 1. vyd. z roku 2000. Olomouc: UP, 2002. 170 s. ISBN 80-244-0054-5.

"Děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé."

Fernandéz de Lizardi

Autoři A. Bůžek a J. Michalík vydali publikaci k desetiletému výročí přijetí Úmluvy
o právech dítěte, která se zabývá problematikou dětských práv. Na toto téma autoři, z nichž jeden je pedagog a druhý speciální pedagog s právnickým zaměřením, pohlíží netradičně -
z hlediska právního a pedagogického.

Úvodní tři kapitoly můžeme chápat jako základní teoretická východiska k předkládané problematice. Jedná se o následující kapitolky:

Celá publikace je rozdělena do devíti velkých kapitol. Jsou to tyto:

Každá kapitola je pravidelně členěna podle uvedeného schématu:

  1. Právo - A) definice pojmu, příp. jeho rozbor;
  2. B) právní úprava jevu;

    C) vztah pojmu ke školství;

    D) příklady (k řešení, zamyšlení, vysvětlení).

  3. Pedagogika

Přehledné a pravidelné členění kapitol přidává celé publikaci na čtivosti. Čtenář zde může najít celé téma pojaté v potřebné komplexnosti a vhodně doplněné názornými příklady.

Kniha s názvem Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání nekomentuje pouze články úmluvy, ale autoři v ní usilují o širší úhel pohledu na dětská práva, zejména v rámci výchovy a vzdělávání. Pozornost je také věnována životu dítěte v rodině, v rámci náhradní rodinné výchovy nebo výchovy dětí ve volném čase. Velký přínos vidím v části textu, který se zabývá ochranou dětí a prevencí před sociálně patologickými jevy.

Publikace může sloužit studentům prezenční i kombinované formy studia
na pedagogických fakultách. Své místo tato kniha zaujme i v pedagogických knihovnách,
v knihovnách škol, školských zařízení a v zařízeních sloužících pro naplnění volného času dětí a mládeže.

Aktuálnost textu osloví jistě pedagogickou i širokou laickou veřejnost a v neposlední řadě z ní mohou čerpat informace a poznatky také rodiče dětí.


Mgr. Jana Kašpárková

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Doktorský studijní program – obor pedagogika

E-mail: kasparkova.jana@post.cz