Klíčové podnikatelské dovednosti ve školských organizacích.

Zamyšlení nad pojetím školského pracovníka jako managera. Vedení ve školství.

 

Vladimíra Loukotová

 

Anotace:

Příspěvek je zaměřen na klíčové podnikatelské dovednosti ve školských organizacích. Obsahově zahrnuje pohled na osobu školského pracovníka jako managera, personalistiku a vedení  moc ve školství.

            Příspěvek je specificky orientován do sféry školství, kde tyto dovednosti hrají klíčovou roli a kde na jejich dobrém využití závisí správný chod dané instituce, organizace. Je vhodné se zcela určitě zamyslet i nad pojetím školského pracovníka a to v nadhledu jako na manažera, i možného podnikatele v oblastech výchovy a vzdělávání.

 

Zamyšlení nad pojetím školského pracovníka jako manažera. Vedení ve školství.

 

Vzdělávání jiných se podle Richarda Růžičky neobejde bez úsilí školy: „bez adaptace vlastního chování pracovníků školy i školy jako instituce na přechod společnosti k tržnímu hospodářství a k otevřenosti vůči světovému hospodářskému systému. Už výskyt alternativních typů škol a vůbec vzdělávacích systémů je v naší zemi důsledkem možnosti fungování nabídky a poptávky, tedy obecně tržního mechanismu. Existence soukromých škol různého typu rozhodně není jen výsledkem touhy dělat věci jinak, po svém, ale současně dnes a denně stojí i na výslovně podnikatelském chování jejich managementu (a také na jejich soukromém vlastnictví). Dále není úplně neobvyklé ani to, že jednotlivci-učitelé státních škol, studenti atd., aby rychleji (neříkám snadněji) nebo vůbec nějak dosáhli svých cílů v pedagogické práci či vlastním studiu, musí pro překonání omezenosti dosavadních zdrojů i inerce systému  a lidí sáhnout k soukromopodnikatelským formám nebo k dalším formám obvyklým pro rozvinutou tržní ekonomiku jako k doplňujícím předpokladům své práce. Sem patří zakládání obchodních společností, umožňujících  finančně pružné formy výzkumných a experimentálních aktivit, vnik nadací pro podobné účely, rozšiřování osobního ekonomického postavení o pozici živnostníka v tzv. vedlejší činnosti (což umožňuje získání úvěrů, finanční leasing třeba na počítačová zařízení, atd.), o půjčkách a stále více i o výdělečných aktivitách pro realizaci vlastního studia nemluvě.“1 Toto je jeden z pohledů, jak je možno nahlížen na pedagogického pracovníka jako managera. Není to však myšleno jako jeho běžná činnost, spíše snad jako jakýsi  nadstandard, který začíná být stále více aktuální a nutný. Já se dále zaměřím spíše na pohled, který vnímá proces řízení jako každodenní součást práce pedagogického pracovníka.

     Školství je součástí sociálního systému zahrnující vzdělávací systém, podpůrné struktury vzdělávání2, školská zařízení3 a lidské zdroje. Právě lidské zdroje zmiňované jako poslední, jsou velmi důležité pro efektivní funkci celého systému. Představují kapitál, který mimo jiné zajišťuje ekonomický růst společnosti. Ve školství se jedná zejména o konkrétní učitele a ředitele školy. (Do této kategorie patří samozřejmě i další osoby, jako například výchovní pracovníci, osobní asistenti, atd., kteří se podílejí více, či méně na výsledku výchovně-vzdělávacího procesu, ale já se v tomto příspěvku budu specificky věnovat učitelům a především ředitelům škol.) Tak jako v jiných oblastech managementu, je i ve školství nutné efektivní řízení těchto lidských zdrojů.  V této souvislosti by stálo ještě za zmínku zdůraznit rozdíl  mezi managementem a operativním řízením jako takovým. V praxi se tyto pojmy často pletou. Dle O. Obsta,  pokud hovoříme o managementu jako takovém, můžeme říci, že se jedná o pojem značně široký, zahrnující usměrňující zásahy jakéhokoli druhu, včetně vytváření systémů, respektujících současně zvláštnosti lidské složky. Operativní řízení je pojem užší a vystihuje usměrňovací zásahy řídícího charakteru v již existujícím systému.  Z hlediska vymezení těchto pojmů pak můžeme hovořit o třech oblastech řízení ve školství, a to:

a)      teorie řízení školství (zde můžeme hovořit i o managementu), která zkoumá zejména řízení školství ze strany státní školské správy, sleduje vzájemný vztah jednotlivých stupňů řízení školství v ČR,  proporce strategického, taktického a operativního  řízení na jednotlivých stupních, regulativní a normativní aspekty, sociální  otázky ve školství apod. ,

b)      teorie řízení školy  zabývající se otázkami vnitřního řízení školy, kompetencemi řídících činitelů a funkcemi řízení škol, metodami a formami řízení školy, řídícími vztahy, ale i otázkami ekonomického a administrativně správního usměrňování školy,

c)      teorie řízení pedagogického procesu, tedy v podstatě řízení konkrétní výuky4.

Je možné také hovořit o  těchto třech úrovních jako o managementu vrcholovém  (top management; strategická úroveň), středním (middle management; technická úroveň) a provozním (first line management; operační úroveň).

Můj příspěvek se orientuje zejména na oblast druhou a částečně i  třetí, tedy na řízení školy a řízení pedagogického procesu.

     Pedagogický pracovník jako manager plní v rámci své činnosti  následující (sekvenční) funkce:

a)         plánování (ředitel: plánuje co má být uděláno, čeho má být dosaženo; rozhoduje o časové dotaci předmětů podle učebního plánu a na základě toho se stavuje rozvrh hodin; odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, za efektivní  využívání svěřených hospodářských prostředků; učitel: stanovení výukových a výchovných cílů, výběr vyučovací metody a metody hodnocení, atd.)

b)        organizování (ředitel: rozděluje práci, činnosti, funkce; deleguje pravomoce;

učitel: organizuje práci ve třídě, vhodně rozvrhuje čas, rozděluje úkoly a činnosti; deleguje pravomoce – žákovská samospráva; aj.)

c)         personalistika (ředitel: jmenuje a odvolává své zástupce, nabírá a vybírá pedagogické pracovníky; hodnotí, odměňuje aj.)

d)        vedení + motivace (ředitel a učitel: neměla by jim být cizí schopnost ovlivnit jiné osoby a dosáhnout tak vytýčených cílů)

e)         kontrola + hodnocení (zjištění nedostatků; korekční zásahy – školení aj.; systém odměn a trestů, hodnocení, stanovení kritérií, normy aj.)

f)          koordinace

g)         + průběžné funkce: analýza problémů, rozhodování a realizace (plánů, projektů).

Bylo by možné se zabývat každou jednotlivou funkcí zvlášť, já se pozastavím u funkce pedagogického pracovníka jakožto personalisty a prvku vedení ve školství.

Mnohdy můžeme slyšet kolem sebe, že si maminky stěžují, že ten a ten učitel jejich dítě nic nenaučí, že si děti stěžují na přístup učitele, že ve školách stále převládá preference memorování před uplatněním vlastní tvořivosti a logického myšlení. Otázkou je na čí straně je chyba. Tady je to asi velmi individuální. Někdy se může jednat o dítě, které své nedostatky svádí na učitele, ale také se může jednat o faktickou neschopnost učitele (a tím pádem i chybu vedení?). Příčin může být více. Jednou z příčin může být také problematika efektivního a správného výběru pedagogických pracovníků. Nelze všechnu vinu házet na ředitele škol, neboť oni mnohdy ani nemají možnost výběru, jsou rádi, že vůbec seženou někoho, kdo bude na jejich škole učit. Současná situace ve školství je taková, že platy učitelů nejsou dostatečně motivující pro výkon této profese, a proto i většina vystudovaných pedagogů míří do jiné oblasti uplatnění. Setkala jsem se i s nadšenými mladými lidmi, kteří i přes tutu nevýhodu do školy zamířily, avšak byly zklamáni přístupem ostatních pedagogů, kteří neviděli rádi jejich iniciativu, snaživost a tvořivost, ale vyžadovali přijetí tzv. „zaběhnutých kolejí“, kde by nikdo neměl vybočovat aby se to pak nechtělo i po všech ostatních. Ředitel školy je zde postaven před problém, který nelze vyřešit propuštěním zaměstnanců a náborem lepších, ale musí se zamyslet nad celkovou úrovní svého vedení, motivování, organizování a koordinování práce ve škole. Nábor pracovníků probíhá většinou na základě vstupního pohovoru, kde musí uchazeč prokázat svou kvalifikaci, a spravit ředitele o své dosavadní praxi a schopnostech. Na základě porovnání (pokud je více uchazečů) ředitel zvolí toho, který nejlépe odpovídá předpokladům. Bohužel ještě dnes se stává, že jsou někdy přijati i lidé bez patřičné kvalifikace, neboť je nutné dané místo obsadit. Stále více je proto aktuální zabývat se otázkou financování – výší platů učitelů, což však není úkolem samotného ředitele, který toto nemůže dost dobře ovlivnit. Zbývá však na něj najít další možnosti motivování pedagogických pracovníků (pozitivní pracovní klima, podpora tvořivosti, spolupráce, aj.). (V této souvislosti by bylo více než žádoucí, srovnávat různé alternativy a zkušenosti zemí Evropské unie a například pořádat mezinárodní semináře pro učitele, a zejména pro ředitele škol, kde by si tito mohli své zkušenosti vyměňovat. Tyto semináře by nemusely být jen mezinárodní, ale také by jich mělo být dostatek na národní úrovni. Otázku celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků považuji za samozřejmou.)

            S touto otázkou velmi úzce souvisí i otázka vedení pedagogických pracovníků. Koontz a Weihrich definují vedení, vůdcovství jako: „vliv, tj. umění nebo proces takového ovlivňování lidí, aby se snažili ochotně a nadšeně dosahovat skupinových cílů. Ideální by bylo, kdyby lidé nebyli povzbuzováni pouze k tomu, aby jen pracovali, ale aby pracovali ochotně, s nadšením a sebedůvěrou. Nadšení znamená, že lidé vykonávají práci horlivě a usilovně. Sebedůvěra se týká využívání jejich zkušeností a technických schopností.“5 Dále pak uvádí, že se vůdcovství skládá ze čtyř prvků a to:

a)         schopnosti využívat efektivně a odpovědně moc,

b)        schopnosti pochopit, že motivace lidí závisí na čase a situaci,

c)         schopnosti inspirovat,

d)        schopnosti působit takovým způsobem, který přispívá k rozvoji příznivého motivujícího klimatu.

Ředitel školy by měl mít všechny tyto schopnosti a efektivně jich využívat. Měl by mít zkušenosti s vedením lidí, měl by být dostatečně kompetentní tuto funkci zastávat, což vyžaduje kromě již vyjmenovaných schopností také odborné znalosti, v současné době jistě i znalost minimálně jednoho světového jazyka,  zkušenosti, ale také znalosti z oboru psychologie a samozřejmě managementu. Měl by zvládnout všechny zmíněné funkce managera jako je plánování, organizování, koordinování, vedení, kontrola atd. Mezi humanitní složky jeho kompetence patří umění naslouchat, vhodný způsob mluvného projevu, otevřenost a upřímnost v jednání, nepředstíraný zájem o druhé, a přiměřená  citlivost k potřebám druhých lidí. Měl by umět správně rozdělovat úkoly, umět rozhodovat, být samostatný, iniciativní a spolehlivý. Toto by mělo být také zohledněno při jmenování ředitele školy (ministerstvem, krajským úřadem se souhlasem ministerstva, obcí se souhlasem kraje). Je to však ideální stav, který v praxi ne vždy existuje. Je však žádoucí, aby byl ředitel schopný vést své podřízené způsobem spolupráce, výjimečně pouhým přikazováním (kritická situace, nový pracovník). Způsob vedení lidí spoluprací vyžaduje vytvoření podmínek, které budou pracovníky dostatečně motivovat. A to jak vnější podmínky (bezpečnost při práci, uspořádané pracoviště, vzhled pracoviště, platové podmínky, výhody, vstřícnost aj.), tak vnitřní podmínky (potřeba bezpečí a jistoty, podíl na rozhodování – potřeba uplatnění se, volnost – kretivita aj.). Požadavkem na ředitele v tomto směru je  správný postoj ke spolupráci, umění delegovat pravomoci a schopnost zajistit si autoritu. 

Podle způsobu vedení je možno rozlišovat různé typy tohoto vedení, např. základní dělení na typ autoritativní, demokratický, konzultativní. Ale existuje řada dalších dělení, která jednotliví autoři uvádějí, avšak pro potřeby tohoto příspěvku by bylo zbytečné je všechny uvádět. 

            Na závěr bych se ještě chtěla zmínit o pojmu, který s danou problematikou souvisí a to je „školní klima“. Pokud je vedení špatné, nebude ani školní klima pozitivní. Naopak to již tak jednoznačně nepůsobí. Školní klima zahrnuje celkovou kvalitu prostředí uvnitř školy, a to jak prostředí materiální, estetické, společenské, sociální tak i kulturní. Jedním z předpokladů vytvoření pozitivního klimatu je efektivní vedení ze strany vedoucího pracovníka, ale také spolupráce a ochota ze strany pedagogických pracovníků. Pozitivní klima působí na rozvoj žáka velmi blahodárně, podporuje jeho samostatnost, sebedůvěru a motivuje ho pro další práci. Pozitivní školní klima by mělo být při plánování jedním z hlavních cílů ředitelů škol. Jedním z prostředků k dosažení se může stát právě schopnost efektivního vedení pracovníků a vůbec správný nábor a výběr pracovníků bohužel limitovaný možnostmi.

 

Poznámky:

 

1 RÚŽIČKA, Richard. Škola a životní hodnoty v optice ekonomických proměn. In HRADEČNÁ, Marie, a kol. Vybrané problémy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, s. 75 –89.

2 Sytém institucí a služeb napomáhající vytvářet vhodné podmínky, řešit problémy a odstraňovat nedostatky vzniklé při fungování vzdělávacího systému. Zahrnuje pedagogicko-psychologické služby, konzultační střediska a střediska dalšího vzdělávání učitelů, informační, publikační a nakladatelské služby, střediska pro zájmové vzdělávání mládeže ve volném čase, střediska pro talentovanou mládež a pro rizikové skupiny mládeže, technicko-materiální služby apod. (Srv. PRÚCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1.)

3 Ať již školská výchovná zařízení (zařízení pro zájmové studium, zotavovací zařízení, zařízení pro výchovu mimo vyučování, pro výkon ústavní či ochranné výchovy), tak i školská účelová zařízení (zařízení výchovného poradenství, školního stravování atd.). (Srv. PRÚCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1.)

4 Srv. OBST,Otto. Úvod do teorie řízení výchovy a vzdělávání ve školství pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1995. ISBN 80-7076-470-9.

5 KOONTZ, Harold,            WEIHRICH, Heinz. Management. Praha: Victoria publishing, 1993. ISBN 80-85605-45-7. s. 466.

 

Literatura:

GRECMANOVÁ, Helena. Škola a školní klima. In GRECMANOVÁ, H. a kol. Obecná pedagogika II. 1. vyd. Olomouc: HANEX, 1998.        ISBN 80-85783-24.

KOONTZ, Harold,     WEIHRICH, Heinz. Management. Praha: Victoria publishing, 1993. ISBN 80-85605-45-7.

OBST,Otto. Úvod do teorie řízení výchovy a vzdělávání ve školství pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1995. ISBN 80-7076-470-9.

PRÚCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1.)

RÚŽIČKA, Richard. Škola a životní hodnoty v optice ekonomických proměn. In HRADEČNÁ, Marie, a kol. Vybrané problémy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, s. 75 –89.

Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

 

_______________________________________________________________

 

Mgr. Vladimíra Loukotová

 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

 

Doktorský studijní program – obor PEDAGOGIKA

 

E-mail: vladimiral@seznam.cz