Recenze - Úspěšná inteligence: Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci

 

Lucie Novotná

 

STERNBERG, R.J.  Úspěšná inteligence: Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci.  Praha: Grada, 1996. ISBN 80-247-0120-0.

 

 

            „Inteligence má promoderní společnost takřka magickou hodnotu.“[1]  Společnost je v kontextu inteligence silně fixována na IQ neboli inteligenční kvocient. Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že vysoké hodnoty IQ nás zajistí pro budoucnost. V době, kdy zejména v USA testy inteligence a výkonu slaví značný úspěch a jsou využívány téměř pro každou příležitost, se na akademickém poli rozpoutala živá diskuze o adekvátnosti měření inteligence. O čem IQ vlastně vypovídá? V této situaci přichází Robert J. Sternberg (narozen 8. 12. 1949),  profesor psychologie a vzdělávání na Yaleově univerzitě v USA, se svou teorií inteligence.

            Již v předmluvě ke své knize nazvané Úspěšná inteligence: Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci autor jasně ukazuje, že jeho teorie nenásleduje konvenční pojetí. Zcela jednoznačně a přesvědčivě zpochybňuje praktickou užitečnost inteligenčního kvocientu, konvenčních testů inteligence, schopností či výkonu. IQ testy měří pouze „inertní inteligenci“, akademické znalosti, které nemusí nezbytně vést k cíli, k řešení skutečného problému. Tyto testy ověřují pamětní učení jednotlivce. Praktičnost a kreativita však zůstávají opomíjeny. Nicméně, memorování nám úspěch v životě nezajistí. Sternberg tvrdí, že schopnost vypořádat se se životem či s kariérou je podmíněna jiným typem inteligence. Jedná se o tzv. úspěšnou inteligenci. 

            Úspěšně inteligentní lidé jsou dle autora schopni rozpoznat, že prostředí, ve kterém žijí, jim může ale nemusí umožnit rozvinout naplno jejich nadání; jsou schopni rozpoznat své silné stránky a kompenzovat či napravit své  slabé stránky. Aktivně vyhledávají prostředí a vytvářejí si příležitosti spíše než by se nechávali omezovat okolnostmi, ve kterých se nacházejí. Úspěšná inteligence je mnohostranná; zahrnuje prvky kreativity, adaptability, praktičnosti, riskování či interpersonálních schopností.

            Úspěšnou inteligenci lze rozvíjet. Podle Sternberga lidé musí rozvíjet tři odlišné typy inteligence, aby dosáhli úspěchu v osobním i profesním životě. Jedná se o inteligenci analytickou, praktickou a kreativní (syntetickou). Všechny tři tyto inteligence ve své knize definuje a přesně popisuje jejich jednotlivé komponenty. Z tohoto pohledu je kritizováno i současné školství. Autor tvrdí, že škola se v dnešní době zaměřuje výhradně na rozvoj analytických schopností dětí. Pro dosažení úspěšné inteligence je třeba se ve škole věnovat současně rozvoji kreativních a praktických schopností.

            Kniha je rozdělena do čtyřech částí. Část první hledá odpovědi na základní otázku: Na čem záleží - na IQ, inteligenci nebo úspěšné inteligenci? Část druhá Lidé počítají IQ, jenže IQ není důležitý představuje stručný exkurz historií měření inteligence, počínaje Francisem Galtonem. Autor zde analyzuje některé tradiční teorie inteligence a hledá faktory, které jsou v inteligenčním kvocientu obsaženy a které nikoliv. Třetí stěžejní část textu Důležitá je úspěšná inteligence představuje samotnou teorii úspěšné inteligence. Autor zde popisuje jednotlivé inteligence, jejich komponenty i možnosti jak tyto inteligence ve školním prostředí i mimo něj rozvíjet. Závěrečná část Aktivování úspěšné inteligence nabízí 20 charakteristik a vlastností, které jsou společné všem úspěšným jedincům a žádný test je doposud neměří.

            Je nutno přiznat, že tato kniha je psána velmi čtivým způsobem. Teoretické části jsou opepřeny mnohými příklady a vyprávěním osobních zkušeností autora. Sternberg věnuje velkou část textu příkladům jedinců (jako je on sám), kteří nejsou příliš úspěšní ve standardizovaných inteligenčních testech. Obsáhle zde popisuje dopady, jaké měly výsledky těchto testů na životy těchto lidí.

            Tato výborná kniha se řadí mezi těch několik, které zpochybňují dlouho uznávanou teorii, že existuje jakási „obecná“ inteligence, kterou lze měřit. Úspěšná inteligence se může jevit jako populárně naučná kniha, ve skutečnosti jde však o odbornou polemiku. Prvotním cílem této knihy je bezpochyby snaha rozpoutat dialog o psychologickém testování a upozornit na vliv, který toto testování má na naši společnost, a současně tak vyvolat diskusi o současné vzdělávací politice. Knihu lze doporučit všem laikům i odborníkům, kteří se chtějí poučit o tom, jak být v životě osobním i profesním úspěšný; všem, kteří se zabývají otázkami inteligence či psychologického testování. Tato kniha může současně pomoci všem, kteří stejně jako autor neuspěli ve standardizovaných testech.

 

 

 [1] Mertin, V. in Sternberg, R.J. Úspěšná inteligence: Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. Praha: Grada, 2001.

 

 

Autorka:

Mgr. Lucie Novotná

Katedra pedagogiky PdF UP Olomouc

novotnal@email.cz

 

 

Zobrazit reflexe