PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy

Pravidla pro publikovní

Časopis vychází třikrát ročně, vždy k 1. 3., 1. 7. a 1. 11. Příspěvky jsou anonymně recenzovány nejméně dvěma recenzenty; k případným korekturám jsou navraceny autorům.

Články a příspěvky do našeho časopisu přijímáme od kohokoli bez vyjímky. Obsah článků však musí splňovat jistou fundovanost a úroveň pisatele, přičemž redakční rada si vyhrazuje právo k odmítnutí zveřejnění a to z důvodů právních, tematických apod.

Články jsou přijímány v jazyce českém, slovenském, anglickém nebo německém.

Články je nutno psát podle následujících kriterií:

  1. Název článku musí být výstižný, smysluplný a musí korespondovat s obsahem. (Velikost písma 16pt, tučně, zarovnat na střed, před nadpisem ani za nadpisem nevynechávat řádky.)
  2. Jméno a příjmení autora (bez akademických titulů) se uvádí pod nadpisem článku. (Velikost písma 14pt, tučně, zarovnat na střed, před jménem ani za jménem nevynechávat řádky.)
  3. Dále je nutno uvést: název článku v anglickém jazyce, stručnou anotaci v jazyce článku a v anglickém jazyce.
  4. Klíčová slova v jazyce článku a angličtině.
  5. Samotný text by neměl přesáhnout 12 normostran (21600 znaků).
  6. Zpracování tématu musí odpovídat standardním požadavkům kladeným na vědeckou práci.
  7. Zpracování kritického aparátu se řídí dle platných norem.
  8. Seznam literatury uvádějte zásadně podle normy ISO 690 1 a 2.
  9. Povinné informace o autorovi: titul, jméno, příjmení, působiště (škola), e-mail; adresa pracoviště, příp. www stránky (pracoviště nebo osobní).

Příspěvky přijímáme zásadně v elektronické podobě, nejlépe emailem ve formátu MS Word (*.doc), Rich text format (*.rtf) apod. U méně známých formátů nezaručujeme zveřejnění z technických důvodů.

Články budou uveřejněny jako HTML dokument.

Adresa pro zasílání: paidagogos@paidagogos.net